Home Chemicals and Materials Global 2, 2-Dimethoxypropane Market 2018 Share and Development: Ningbo Huana Chemical, BASF, Jiangsu Dingye Pharmaceutical and Hangzhou Ruiqi Chemical